(قابل انجام در بیمارستان آتیه تهران)

1. دوبوتامین استرس اکو

  • جهت تشخیص دقیق گرفتگی عروق کرونر بدون استفاده از ماده رادیواکتیو
  • جهت تشخیص بافت آسیب دیده قلب در اثر سکته قلبی
  • جهت مشخص کردن ضرورت عمل جراحی در بیماران عروق کرونر با سابقه سکته قلبی

2. اکوی ترانس ازوفاژیال (اکو از راه مری)

  • تشخیص دقیق بیماریهای دریچه ای قلب و ضرورت انجام عمل جراحی
  • تشخیص دقیق بیماریهای مادرزادی قلب و تعیین ضرورت عمل جراحی
  • تشخیص دقیق عفونتهای دریچه ای قلب
  • بسیاری موارد دیگر که با اکوکاردیوگرافی معمولی قابل تشخیص نیست

3. اکوکاردیوگرافی سه بعدی و چهاربعدی جهت بررسی دقیق بیماریهای قلبی

4. اکوکاردیوگرافی تیشوداپلر (داپلر بافتی)

5. اکوکاردیوگرافی با تزریق کنتراست

  • جهت تشخیص دقیق بیماریهای مادرزادی و شانتهای قلبی 

6. انجام آنژیوگرافی و در صورت لزوم آنژیوپلاستی (بالون و استنت گذاری)